fbpx

Algemene Voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden, de bestelpagina van de gewenste wasserette en de meestgestelde vragen zorgvuldig voordat je een bestelling op freshfolds.nl plaatst. Door een bestelling te plaatsen via deze website, het aangaan van een abonnement of het accorderen van een offerte van FreshFolds verklaar je deze algemene voorwaarden bindend op jou van toepassing.

De ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op de relatie tussen FreshFolds B.V. (“FreshFolds”), de Consumenten en de Bedrijven.

]Aanbod : het dienstenaanbod van de Wasserette dat door de Klant via het Platform of de Offerte kan worden besteld.

Offertehet dienstenaanbod van de Wasserette dat door FreshFolds in een offerte aan Bedrijven wordt aangeboden en ter goedkeuring per e-mail kan worden geaccordeerd.

Bestelling: een bestelling van de Consument bij de Wasserette van het door de Consument geselecteerde Aanbod.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Bedrijf: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Klant: Een Consument of een Bedrijf die een dienst afneemt van op freshfolds.nl.

Overeenkomst : een overeenkomst tussen de Klant en de Wasserette met betrekking tot een Bestelling of Offerte en de bezorging.

Platform : de website(s) van FreshFolds en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Wasserete: een wasserette of stomerij dat wasgoed/stoomgoed wast, stoomt en/of bezorgt voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.

Wasseretteinformatie: de informatie van de wasserette met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, serviceaanbod, prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service : de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door FreshFolds worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar de relevante Wasserette.

FreshFolds B.V. handelend onder de naam ‘FreshFolds’
Adres hoofdvestiging (tevens ‘correspontie adres’):
Vijzelstraat 68L
1017 HL Amsterdam
KvK: 64473430
BTW-nr: NL855680799B01
Email: [email protected]
Tel: 020-8943927

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing op de Service. FreshFolds is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de Wasserette van toepassing.
3.2 De Consument gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met de Wasserette aan voor de levering van het door de Consument geselecteerde Aanbod.
3.3 Het Bedrijf gaat door middel van het accorderen van de Offerte direct een Overeenkomst met de Wasserette aan voor de levering van het Aanbod.

4.1 FreshFolds publiceert het Aanbod namens de Wasserettes op het Platform, overeenkomstig de door de Wasserettes aangeleverde Wasseretteinformatie. FreshFolds aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Wasseretteinformtie op het Platform.
4.2 FreshFolds geeft alle Wasseretteinformatie zodanig weer, dat voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
4.3 FreshFolds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Bestelling Plaatsen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
5.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het Bedrijf de Offerte definitief maakt door deze per e-mail te accorderen.
5.3 De Overeenkomst kan slechts door de Wasserette worden uitgevoerd indien de Consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan FreshFolds en de Wasserette te melden.
5.4 In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor zowel de Wasserette als FreshFolds via de door hem aangegeven contactgegevens.
5.5 Indien de Consument kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Consument aangegeven bezorgadres in het aangegeven tijdsvak om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
5.6 Indien de Consument kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van de Wasserette, die in de bevestigingsmail of op de website van FreshFolds is weergegeven om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
5.7 FreshFolds aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6.1 In verband met de beperkte tijd voor de (route)planning van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Consument bij FreshFolds worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Consument bij de Wasserette is slechts mogelijk indien de Wasserette expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Consument mogelijk is.
6.2 FreshFolds wijst de Consument erop dat de Wasserette het recht heeft de Bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het Aanbod niet meer aangeboden wordt of indien de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of bezorgadres heeft opgegeven.
6.3 Indien de Consument een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan FreshFolds besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Consument te weigeren.
6.4 FreshFolds heeft het recht om namens de Wasserette Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling. Indien FreshFolds een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Takeaway dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument aantoonbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan FreshFolds hiervan aangifte doen bij de politie.
6.5 Bedrijven kunnen de overeenkomst enkel ontbinden door dit schriftelijk mede te delen aan [email protected].

7.1 Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig in het artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting van de Consument jegens de Wasserette. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform.
7.2 Behoudens het bepaalde in artikel 6, vierde lid van deze Algemene Voorwaarden, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
7.3 De Wasserette heeft FreshFolds geautoriseerd om namens de Wasserette de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.
7.4 Bedrijven ontvangen van FreshFolds een maandelijkse factuur. De factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden overgemaakt o.v.v. het factuurnummer op rekeningnummer NL04ABNA0547171668 t.n.v. FreshFolds te Amsterdam.

8.1 Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de Wasserette te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden onder ‘Correspondentieadres’ vermelde contactgegevens. FreshFolds kan bij de klachtbehandeling slechts een bemiddelende rol vervullen.
8.2 Als de Consument een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van FreshFolds op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aangegeven contactadres.
8.3 Nadat de klacht door FreshFolds is ontvangen zal FreshFolds zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. FreshFolds streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
8.4 Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Wasserette of FreshFolds.
8.5 Eventuele reclamaties worden alleen in behandeling genomen indien door het Bedrijf binnen 7 dagen schriftelijk medegedeeld.

9.1 Op overeenkomsten tussen FreshFolds en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen tussen FreshFolds en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de Service, kunnen zowel door FreshFolds als de Consument uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
9.3 De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. FreshFolds sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van FreshFolds is [email protected].

Bij het afronden van de Bestelling kan de Consument kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Consument kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden onder ‘Correspondentieadres’ vermelde contactgegevens.

FreshFolds slaat persoonlijke gegevens op van de Consument. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.