Algemene Voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig. Door het accorderen van een offerte van FreshFolds B.V. verklaar je deze algemene voorwaarden bindend op jou van toepassing.

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. FreshFolds: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: FreshFolds gevestigd aan de Vijzelstraat 68 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64473430;
b. klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie FreshFolds een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen FreshFolds en de klant;
d. consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
e. wasgoed: de was die FreshFolds in opdracht van de klant dient te laten wassen of stomen dan wel de was die FreshFolds heeft laten wassen of stomen;
f. website: de website freshfolds.nl die door FreshFolds wordt beheerd;
g. ophaalpunt: de locatie opgegeven door de klant waar het wasgoed opgehaald moet worden en waarnaar het wasgoed weer teruggebracht moet worden.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen FreshFolds en de klant.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met FreshFolds, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4 De algemene (inkoop)voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en worden door FreshFolds uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door FreshFolds vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen of offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan FreshFolds opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop FreshFolds haar aanbieding baseert.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is FreshFolds daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.5 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in publicaties, e-mailberichten, overeenkomsten of offertes binden FreshFolds niet.
3.6 De diensten die op de website worden aangeboden kunnen worden gewijzigd.
3.7 Alle vermelde prijzen en tarieven op de website zijn exclusief btw.
3.8 FreshFolds heeft het recht haar prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 4 Website
4.1 FreshFolds garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
4.2 FreshFolds is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen aan de website.

Artikel 5 Gebruiksvoorwaarden
5.1 Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
5.2 Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
5.3 Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van FreshFolds of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 6 Account
6.1 Op de website kan de klant een account aanmaken.
6.2 Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
6.3 De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. FreshFolds kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant FreshFolds daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 7 Totstandkoming van de overeenkomst
7.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de overeenkomst heeft ondertekend, akkoord is gegaan met de offerte van FreshFolds of op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van FreshFolds.
7.2 Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt FreshFolds de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de klant geen bevestigingse-mail van FreshFolds heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van FreshFolds.

Artikel 8 Herroepingsrecht
8.1 De klant zijnde een consument heeft het recht de overeenkomst die via de website tot stand is gekomen binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
8.2 Indien de klant een ophaaldatum voor zijn wasgoed opgeeft die ligt binnen 15 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is het enkel mogelijk deze ophaaldatum op te geven indien de klant tijdens het bestelproces afstand doet van zijn recht op ontbinding, zoals omschreven in artikel 8.3 en 8.4.
8.3 De klant kan geen beroep doen op zijn herroepingsrecht, na de nakoming van de overeenkomst, indien:
a. de nakoming van de overeenkomst is begonnen met de uitdrukkelijke toestemming van de klant; en
b. de klant heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding.
8.4 De klant kan aan de voorwaarden genoemd in artikel 8.3 voldoen door tijdens het bestelproces aan te klikken dat hij ermee akkoord gaat dat begonnen wordt met de nakoming van de overeenkomst en door aan te klikken dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst
9.1 FreshFolds zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. FreshFolds zal zorgvuldig met het wasgoed omgaan.
9.2 FreshFolds heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
9.3 FreshFolds garandeert niet dat na het uitvoeren van werkzaamheden alle vlekken uit het wasgoed verwijderd zijn.
9.4 Wanneer het wasgoed meerdere behandelingen nodig heeft, zal FreshFolds de kosten hiervoor in rekening brengen aan de klant a.d.h. van de tarieven in de overeenkomst.
9.5 FreshFolds kan op verzoek van de klant een overzicht opsturen van het aantal gewassen eenheden per wasdag ter verduidelijking van de factuur.

Artikel 10 Verplichtingen van de klant
10.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan FreshFolds aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FreshFolds worden verstrekt.
10.2 Het ophaalpunt dient gelegen te zijn binnen het bezorggebied van FreshFolds. Het bezorggebied van FreshFolds staat duidelijk op de website vermeld.
10.3 De klant is gehouden FreshFolds onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
10.4 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het FreshFolds onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
10.5 De klant vrijwaart FreshFolds voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
10.6 De klant dient goed te controleren voordat hij zijn wasgoed meegeeft aan FreshFolds of het wasgoed zaken bevat die schade kunnen veroorzaken, zoals pennen, broches of aanstekers. Zaken die schade kunnen veroorzaken moeten door de klant uit het wasgoed verwijderd worden. Doet de klant dit niet, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit. Daarnaast dient de klant goed te controleren of in de zakken van zijn wasgoed geen waardevolle zaken zitten, zoals geld.
10.7 De klant dient eventuele wijzigingen in zijn bestelling minimaal 3 uur voor het begin van het tijdvlak door te geven aan FreshFolds. Wordt een wijziging korter van te voren doorgegeven, dan heeft FreshFolds het recht extra kosten aan de klant in rekening te brengen (waaronder voorrijkosten).
10.8 Indien de klant zijn verplichtingen jegens FreshFolds niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is FreshFolds gerechtigd alle extra kosten die zij daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening te brengen en/of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 11 Ophalen en terugbrengen van het wasgoed
11.1 FreshFolds doet haar uiterste best het wasgoed op tijd op te halen bij het ophaalpunt en het wasgoed weer op tijd terug te brengen naar het ophaalpunt, FreshFolds kan echter niet garanderen dat het wasgoed op tijd wordt opgehaald en op tijd wordt terugbracht. FreshFolds kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig ophalen of terugbrengen van het wasgoed.
11.2 In het geval een overeengekomen tijd van ophalen of terugbrengen niet wordt gehaald ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van FreshFolds ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
11.3 Indien de klant niet op de afgesproken tijd bij het ophaalpunt aanwezig is, waardoor FreshFolds het wasgoed niet kan ophalen of terugbrengen, dan is de klant de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten) aan FreshFolds verschuldigd.
11.4 De klant is verplicht het teruggebrachte wasgoed in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.
11.5 De klant dient ervoor zorg te dragen dat het ophaalpunt makkelijk toegankelijk is voor de voertuigen van FreshFolds en dat er in de buurt van het ophaalpunt deugdelijke parkeergelegenheid is waar FreshFolds haar voertuig kan parkeren.

Artikel 12 Reclamatie 
12.1 In het geval de klant het niet eens is met de factuur, kan de klant uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum reclameren door dit schriftelijk kenbaar te maken aan FreshFolds door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. ‘reclamatie’.
12.2 FreshFolds neemt de reclamatie alleen in behandeling wanneer er duidelijk aangegeven is waarom de klant het niet eens is met de factuur. Hiervoor dienen er bewijsstukken te worden meegestuurd.
12.3 Wanneer de reclamatie, de argumentatie voor de reclamatie, of de bewijsstukken hiervoor niet binnen 7 dagen na de betreffende factuurdatum zijn ontvangen vervalt het recht op vergoeding vanuit FreshFolds aan de klant.

Artikel 13 Abonnement
13.1 Indien de klant een bedrijf is en een abonnement bij FreshFolds heeft afgesloten, dan gelden, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen opgenomen in dit artikel.
13.2 Indien op het overeengekomen tijdstip van ophalen geen wasgoed is of er moet een wijziging worden toegepast, dan dient de klant dat minimaal 3 uur voor het overeengekomen tijdstip van ophalen aan FreshFolds te melden. Meldt de klant het korter dan 3 uur van te voren, dan wordt het standaard tarief voor de wasbeurt aan de klant in rekening gebracht.
13.3 Wordt door de klant meer wasgoed aan FreshFolds meegegeven dan partijen zijn overeengekomen, dan rekent FreshFolds het standaard tarief voor de wasbeurt zoals genoemd op de website, tenzij partijen daarover van te voren duidelijke andere afspraken hebben gemaakt.
13.4 Het abonnement kan te allen tijde worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. Wordt het abonnement opgezegd, dan loopt het abonnement door tot aan het einde van de kalendermaand waarin het abonnement is opgezegd.
13.5 Per abonnement ontvangt de klant 1 gratis waszak. Wenst de klant een of meerdere extra waszakken te ontvangen, dan worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

Artikel 14 Retentierecht
14.1 FreshFolds heeft het recht het wasgoed onder zich te houden, indien de klant de kosten voor de wasbeurt niet betaalt, indien van toepassing, ook indien het kosten betreft van een eerdere opdracht of indien er andere vorderingen zijn die voortvloeien uit een contractuele relatie met FreshFolds.
14.2 Het retentierecht eindigt op het moment dat de klant alle vorderingen die FreshFolds op de klant heeft, heeft betaald.
14.3 FreshFolds kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant lijdt doordat FreshFolds een beroep doet op haar retentierecht.

Artikel 15 Betaling en facturatie
15.1 De klant zijnde een consument dient te betalen bij het terugbrengen van het wasgoed middels pinbetaling. De bezorger van FreshFolds heeft een mobiel pinapparaat bij zich.
15.2 Indien de klant een bedrijf is, dan geschiedt facturatie maandelijks achteraf.
15.3 De klant dient ervoor te zorgen dat de betaling van de factuur binnen 14 dagen op de rekening van FreshFolds is aangekomen, tenzij anders aangegeven op de ontvangen factuur.
15.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant een consument is, dan is de klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
15.5 Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 16 Klachten en klantenservice
16.1 Indien de klant constateert dat een item van zijn wasgoed ontbreekt, dan dient de klant dat binnen 2 dagen nadat het wasgoed door FreshFolds is teruggebracht via de e-mail aan FreshFolds door te geven.
16.2 Zitten in het teruggebrachte wasgoed items die niet van de klant zijn, dan dient de klant dat zo spoedig mogelijk aan FreshFolds te melden.
16.3 Voor klachten en/of vragen kan de klant contact opnemen met de klantenservice van FreshFolds. De klantenservice van FreshFolds is op de volgende wijzen bereikbaar:
Via het telefoonnummer: 020-8943927
Via het e-mailadres: [email protected]

Artikel 17 Opschorting en ontbinding
17.1 FreshFolds is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
17.2 Voorts is FreshFolds bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
17.3 FreshFolds is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst FreshFolds ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
17.4 FreshFolds is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
17.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden of FreshFolds de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan de klant in rekening gebracht, onverminderd het recht van FreshFolds op vergoeding van schade die zij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden, zoals omzetverlies.

Artikel 18 Aansprakelijkheid en verjaring
18.1 FreshFolds kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
18.2 FreshFolds is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat FreshFolds is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, zoals het verkeerd opgeven van het adres van het ophaalpunt.
18.3 Het wassen en stomen van kleding, beddengoed e.d. brengt altijd risico’s met zich mee, zoals verkleuring, slijtage, uitrekken of krimpen. De klant accepteert deze risico’s. Derhalve kan FreshFolds niet aansprakelijk worden gesteld voor verkleuring, slijtage, uitrekken of krimpen van het wasgoed.
18.4 FreshFolds kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een gebrek aan of slechte kwaliteit van een item van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, onvoldoende kleurechtheid, niet-roestvaste metalen aan een item of weeffouten.
18.5 De klant dient, bijvoorbeeld door middel van het raadplegen van het wasvoorschrift, zelf na te gaan of het aangeboden wasgoed geschikt is om normaal te laten wassen (dus geen handwas) of om te laten stomen. FreshFolds kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien items van de klant beschadigd zijn doordat deze niet geschikt zijn voor normaal wassen of stomen.
18.6 FreshFolds kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van zaken, zoals geld, die door de klant zijn achtergelaten in het wasgoed.
18.7 FreshFolds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van FreshFolds in, de klant eist dat een bepaald item toch gewassen of gestoomd wordt.
18.8 FreshFolds is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingsschade, immateriële schade, en schade door bedrijfsstagnatie.
18.9 Indien FreshFolds aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van FreshFolds beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van FreshFolds gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van FreshFolds beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van FreshFolds of haar ondergeschikten.
18.11 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens FreshFolds vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens FreshFolds kan aanwenden.
18.12 Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens FreshFolds handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die FreshFolds daardoor lijdt of heeft geleden.
18.13. Indien de klant items meent te missen dient dit binnen 5 dagen na vermissing worden aangegeven via het formulier op www.freshfolds.nl/support. Na 5 dagen is de kans dat FreshFolds de missende items kan lokaliseren te klein en kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Artikel 19 Overmacht
19.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van FreshFolds liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van FreshFolds of van haar leveranciers; diefstal; weersomstandigheden; het verbranden van middelen van vervoer van FreshFolds of van haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
19.2 Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van FreshFolds.
19.3 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal FreshFolds niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeenkomst. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel FreshFolds als de klant gehouden zijn om die te benutten.
19.4 Voor zover FreshFolds ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FreshFolds gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Geheimhouding
20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
20.2 FreshFolds verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en met haar privacy statement die op de website staat.

Artikel 21 Intellectuele eigendomsrechten
21.1 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van FreshFolds, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, foto’s, e.d. die hij via de website of via de Facebookpagina van FreshFolds heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1 Op elke overeenkomst tussen FreshFolds en de klant is Nederlands recht van toepassing.
22.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en FreshFolds worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar FreshFolds gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat FreshFolds schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.