fbpx

Algemene Voorwaarden

[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig voordat je een bestelling op freshfolds.nl plaatst. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling, offerte en overeenkomst waarbij freshfolds.nl een partij is.[/vc_column_text][vc_toggle title=”Artikel 1: Definities” el_id=”1481572864187-b8099ed6-844a”]Opdrachtnemer: FreshFolds B.V., handelend onder de naam freshfolds.nl, gevestigd aan de Ruysdaelkade 71, 1072 AK, te Amsterdam.

Opdrachtgever: De natuurlijk persoon of rechtspersoon die een aanvraag indient voor het ophalen en bezorgen, wassen en- of stomen van wasgoed conform de Regeling Dienstverlening aan Huis.

Overeenkomst Bemiddeling: De tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever langs elektronische weg gesloten bemiddelingsovereenkomst ter zake het leveren van gegevens van een wasserette die aan de door Opdrachtgever opgegeven wensen voldoet.

Overeenkomst Beheer: De tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever langs elektronische weg gesloten beheersovereenkomst ter zake het leveren van gegevens van een wasserette die aan de door Opdrachtgever opgegeven wensen voldoet en het leveren van aanvullende diensten voor beheer zoals beschreven op de website van freshfolds.nl.

Washulp: Een dienstverlener die bij Opdrachtnemer een advertentie heeft aangemaakt om wasopdrachten te kunnen ontvangen conform de Regeling dienstverlening aan huis.

Matchen: Onder matchen wordt verstaan het koppelen van opdrachtgever met een geschikte wasserette.

Bemiddeling: Het door opdrachtnemer tot stand brengen van een opdracht conform de regeling dienstverlening aan huis.

Beheer: Het door opdrachtnemer tot stand brengen van een opdracht conform de regeling dienstverlening aan huis en daarop aansluitend aanbieden van extra services.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Artikel 2: Toepassing” el_id=”1481572873682-2f2be142-ece2″]Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en Opdrachtnemer en wasserette, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Artikel 3: Werkwijze voor Opdrachtgever” el_id=”1481572873535-e8a8ad56-e5c2″]3.1 Opdrachtgever dient via de website van freshfolds.nl een opdracht te plaatsen via de advertentie van de gewenste wasserette, waarna Opdrachtnemer aan opdrachtgever per mail een bevestiging stuurt.

3.2 Na het accorderen van de algemene voorwaarden en het voltooien van de betaling, geeft Opdrachtgever aan Opdrachtnemer toestemming haar werkzaamheden direct aan te vangen, waardoor de (voor consumenten geldende wettelijke termijn voor) bedenktijd niet van toepassing is.

3.3 Indien de wasserette om welke reden dan ook niet aan de wensen van Opdrachtgever voldoet, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan binnen 28 dagen na de eerste werkdag van de wasserette per mail in kennis te stellen.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Artikel 4: Werkwijze Washulp” el_id=”1481572873392-26c25630-3c48″]4.1 De wasserette die via de website van Opdrachtnemer een account heeft aangemaakt en een advertentie heeft gepubliceerd, wordt in de database van Opdrachtnemer opgenomen.

4.2 De wasserette gaat ermee akkoord dat opdrachtnemer een aantal betrouwbaarheidscontroles uitvoert zoals aangegeven op de website van freshfolds.nl

4.3 Indien de wasserette om welke reden dan ook niet aan de wensen van Opdrachtgever voldoet, dient Opdrachtgever de wasserette hiervan binnen 28 dagen na de eerste werkdag van de wasserette per mail in kennis te stellen.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Artikel 5: Matchen” el_id=”1481572873025-5573de3e-2fd7″]Na het plaatsen van een bestelling door Opdrachtgever via freshfolds.nl wordt de gewenste wasserette, of een wasserette die aan de door Opdrachtgever opgegeven wensen voldoet, op de hoogte gesteld.

Hierna stuurt Opdrachtnemer per mail de gegevens van de wasserette die aan de door Opdrachtgever opgegeven wensen voldoet naar het door Opdrachtgever opgegeven mailadres.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Artikel 6: Bemiddeling” el_id=”1481572872855-cdb4512f-15e0″]Opdrachtnemer brengt een match tot stand tussen opdrachtgever en wasserette conform de regeling dienstverlening aan huis.

Indien Opdrachtnemer een mail als vermeld onder artikel 3.3. van Opdrachtgever heeft ontvangen, gaat Opdrachtnemer kosteloos op zoek naar een nieuwe wasserette.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Artikel 7: Beheer” el_id=”1481572872665-53826869-22c1″]Opdrachtnemer brengt een match tot stand tussen opdrachtgever en wasserette conform de regeling dienstverlening aan huis. Aansluitend biedt opdrachtnemer aan zowel opdrachtgever, als wasserette aanvullende services zoals vermeld in de website van freshfolds.nl.

Indien Opdrachtnemer een mail als vermeld onder artikel 3.3. van Opdrachtgever heeft ontvangen, gaat Opdrachtnemer kosteloos op zoek naar een nieuwe wasserette.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Artikel 8: Werkafspraak afzeggen” el_id=”1481572872464-934d7e1c-22c6″]8.1 De termijn voor het annuleren door de klant van een geplande afspraak bedraagt één week.

8.2. Het annuleren van een afspraak dient aan de wasserette te worden doorgegeven. Dit kan telefonisch, schriftelijk of via de email.

8.3 Niet tijdige annuleringen worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht, ook als er sprake is van een overmachtssituatie.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Artikel 9: overgaan van bemiddeling naar beheer” el_id=”1481573134533-5261e543-cc34″]9.1 Indien opdrachtgever en wasserette besluiten om de module beheer om te zetten in bemiddeling, is opdrachtgever aan opdrachtnemer het dan op de website freshfolds.nl geldende service fee schuldig.

9.2 Indien opdrachtgever de overeenkomst met freshfolds.nl opzegt en er voor kiest om binnen een jaar na opzegging verder te gaan met de wasserette van freshfolds.nl,  is opdrachtgever aan opdrachtnemer het dan op de website freshfolds.nl geldende service fee schuldig.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Artikel 10: Verplichtingen opdrachtgever naar de wasserette” el_id=”1481573134275-028cf492-ba11″]10.1 De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de opdrachten voor de wasserette vóór aanvang van de werkzaamheden duidelijk zijn. Iedere wasbeurt is anders waardoor het van belang is dat de klant de wasserette duidelijke instructies geeft en goed informeert over de wensen ten aanzien van de werkzaamheden, de te gebruiken producten en bezorging.

10.2 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de opdrachtgever  op de afgesproken ophaal- en bezorgdag en tijd aanwezig is om het wasgoed af te geven en in ontvangst te nemen.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Artikel 11: Aansprakelijkheid” el_id=”1481573134079-7092fc34-e8b4″]11.1 Opdrachtnemer staat niet in voor het verschijnen van de wasserette  op een gemaakte afspraak tussen Opdrachtgever en de wasserette.

11.2 Opdrachtnemer staat niet in voor een ontvangst  op een gemaakte afspraak tussen Opdrachtgever en de wasserette.

11.3 Opdrachtnemer staat niet in voor  de bereikbaarheid van de wasserette.

11.4 Opdrachtnemer staat niet in voor  de bereikbaarheid van de opdrachtgever.

11.5 Opdrachtnemer staat niet in voor de kwaliteit van de door wasserette uitgevoerde werkzaamheden.

11.6 Opdrachtnemer staat niet in voor de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van de opdrachtgever opgestelde werkzaamheden.

11.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. Schade bij de opdrachtgever als gevolg van gedragingen van de wasserette waarbij er sprake is van opzet of grove schuld/ nalatigheid kunnen op de wasserette worden verhaald

11.8 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Opdrachtgever is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

Noot: Voor de hulpvrager/opdrachtnemer is de aansprakelijkheid in zijn algemeenheid geregeld in de eigen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Daarin is dekking opgenomen voor huispersoneel. Wij raden de klant aan om de verzekering te controleren op deze clausule. Tevens de woonverzekering nakijken en eventueel all-riskverzekering afsluiten.

Noot: Voor de wasserette geldt dat zij wel iets moeten regelen op het gebied van een aansprakelijkheid. Dit speelt altijd, dus ook als u zwart werkt. Bij de meeste verzekeraars is opzicht (schade aan goederen die in gebruik, behandeling, beheer en dergelijke) uitgesloten. Er zijn verzekeraars die dit risico wel verzekeren. Wij raden de wasserette aan om de verzekering te controleren op deze clausule.

11.9: Wij verwachten van al onze wasseretteen dat ze adequaat verzekerd zijn voor hun werkzaamheden.  Als wasserette heeft de mogelijkheid u te verzekeren bij het UWV of bij een verzekeraar. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de wasserette of hij/zij hiervan gebruik maakt. U kunt zich bij het UWV vrijwillig verzekeren voor het geval u ziek wordt, maar ook voor arbeidsongeschiktheid en zelfs voor werkeloosheid. Uiteraard betaalt u als aanbieder van diensten aan het UWV een premie. Om te voorkomen dat degene die u inhuurt voor onverwachte verrassingen komt te staan, verwachten wij van u dat u zich verzekert tegen ziekte en dat zullen we ook controleren. U kunt zich vrijwillig melden bij het UWV. Uiteraard kunt u zich ook voor ziekte verzekeren bij een andere odf uw eigen verzekeraar. U moet dat wel naar ons aantonen.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Artikel 12: Beëindiging/annulering overeenkomst” el_id=”1481572871738-fc69e8ba-cb59″]12.1 Indien Opdrachtnemer binnen 28 werkdagen na indiening van de aanvraag door Opdrachtgever geen (beschikbare)wasserette heeft kunnen vinden die aan de door Opdrachtgever opgegeven wensen voldoet, eindigt de Overeenkomst automatisch.

12.2 Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst per mail te annuleren, mits de annulering plaatsvindt voordat Opdrachtnemer de gegevens van de wasserette die aan de door Opdrachtgever opgegeven wensen voldoet naar het door Opdrachtgever opgegeven mailadres heeft verstuurd.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Artikel 13: Betaling” el_id=”1481573133899-34455019-1d24″]13. 1 Nadat Opdrachtnemer de gegevens van de  wasserette die aan de door Opdrachtgever opgegeven wensen voldoet  naar Opdrachtgever heeft gemaild, is Opdrachtgever bemiddelingskosten verschuldigd.

13.2 Betaling verloopt via ideal, paypal, mastercard, visa of automatische incasso en wordt direct betaald bij het plaatsen van een opdracht.

13.3 Indien Opdrachtgever besluit tot storneren van de automatische incasso en daardoor  in gebreke blijft met tijdige betaling is zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Tevens is Opdrachtgever dan gehouden tot vergoeding van alle te maken (incasso)kosten en kosten van een gerechtelijke procedure.

13.4 Het door opdrachtgever aan wasserette betaalde loon is incl. vakantiegeld, vakantiedagen en toeslag ziekteverzuim.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Artikel 14: Sleutel” el_id=”1481573133722-43e24219-cc48″]14.1 Indien de klant ervoor kiest om de huissleutel in beheer van de wasserette te geven dan is de wasserette aansprakelijk voor het eventuele kwijtraken van de huissleutel. Wij raden u aan om samen een sleutelverklaring op te stellen. Deze verklaring kunt u bij freshfolds.nl opvragen.

14.2 In geval van beschuldiging van diefstal door de wasserette wordt door opdrachtgever aangifte gedaan bij de politie. Indien de wasserette schuldig wordt bevonden op diefstal zal zij niet meer door freshfolds.nl worden bemiddeld.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Artikel 15: Klachten” el_id=”1481573133549-0079f0b6-b284″]15.1 Klachten over de (afhandeling) van de aanvraag dienen per omgaande na het ontstaan van de klacht middels het klachtenformulier van Opdrachtnemer te worden ingediend.

15.2 Opdrachtnemer zal binnen veertien dagen na ontvangst van een klacht Opdrachtgever van een reactie voorzien.

De in het vorige lid vermelde termijn is geen fatale termijn, tenzij partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

15.3 Bij klachten over de afwikkeling van de opdracht, stellen we het op prijs dat u ons daarvan op de hoogte stelt middels het contactformulier. Wellicht dat we een bemiddelende rol kunnen spelen en eventueel wordt de deelnemende wasserette verwijderd uit ons netwerk.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Artikel 16: Privacy” el_id=”1481573133365-b7e6cfc7-a50e”]Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever en wasserette  uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij vinden uw privacy erg belangrijk. We gaan daarom ook erg zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. In ons privacybeleid kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens behandelen. De door u te verstrekken persoonlijke gegevens in verband met een aanvraag zullen niet aan derden verstrekt worden.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Artikel 17: Toepasselijk recht” el_id=”1481573132892-2137c41b-e1e9″]Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.[/vc_toggle][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]