fbpx

Waspartner Overeenkomst

Algemene Voorwaarden voor Waspartners

Definities

Overeenkomst – een overeenkomst tussen een Klant en een Waspartner via het Platform voor het ophalen/bezorgen en reinigen van was- en/of stoomgoed.

Verbindingsmethoden – tConnect software of enige andere methode die door FreshFolds.nl wordt gebruikt om Werk overeenkomsten naar het desbetreffende Waspartner te sturen.

Klant – een natuurlijke persoon (ouder dan 18 jaar) of rechtspersoon die een Werk Overeenkomst aangaat bij de Waspartner via het Platform.

Ken uw klant (KYC)-informatie – alle documenten en gegevens die FreshFolds.nl nodig heeft voor de naleving van ken-uw-klant-verplichtingen op grond van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Nederlandse Sanctiewet en de EU-richtlijn over het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme en de toepasselijke Sanctielijst, alle zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Werk overeenkomst – een Werk overeenkomst die door een Klant bij de Waspartner is aangegaan via het Platform.

Betaaldiensten – het in ontvangst nemen van geld van Klanten, het veiligstellen van het geld en het overmaken van dit geld aan een Waspartner, FreshFolds of TP of het terugbetalen aan de Klant.

Betaling – de betaling zoals genoemd in artikel 36.

Platform – de website(s), apps, tools en andere apparaten van FreshFolds.nl en aan hem gelieerde ondernemingen en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Ranking – de ranking van de Waspartner zoals weergegeven op het Platform door FreshFolds.nl.

Waspartner – een bedrijf dat was/stoomgoed ophaalt, reinigt en retourneert.

Waspartnerinformatie – de informatie van de Waspartner met betrekking tot, onder andere, bedrijfs- en contactgegevens, ken-uw-klant-informatie, algemene informatie, serviceaanbod, bedrijfslogo, grafisch materiaal, domeinnaam, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten, minimale bestelbedragen, bankrekeningnummers voor facturering en betalingen, btw-nummer, openingstijden, inclusief intellectuele eigendomsrechten, licenties en informatie zoals wettelijk verplicht en andere informatie over de Waspartner.

Waspartner portal – het online portaal (https://www.FreshFolds.nl) voor de Waspartner dat toegankelijk wordt na verstrekking van een gebruikersnaam en wachtwoord door FreshFolds.nl.

Waspartnerwebsite – een website met betrekking tot een Waspartner die wordt gemaakt door FreshFolds.nl met een domeinnaam die bepaald wordt door en eigendom is van FreshFolds.nl.

Sanctielijsten – overzichten van gesanctioneerde landen, personen en entiteiten die zijn opgesteld door organisaties zoals de Verenigde Naties, Europese Unie of door nationale overheden in de EU-lidstaten waarin TP de Betaaldiensten verzorgt.

Gelijke-prijsgarantie – de garantie van de Waspartner dat de prijzen op het Platform gelijk zijn aan de prijzen die voor de producten en diensten van de Waspartner worden berekend op de eigen website inclusief kortingen.

Service – de diensten en/of andere activiteiten anders dan de Betaaldiensten, die door FreshFolds.nl aan een Waspartner worden aangeboden in het kader van de exploitatie van het Platform door FreshFolds.nl, met als doel het sluiten van Overeenkomsten, waaronder de registratie van een Waspartnerwebsite.

FreshFolds.nl kan ook ondersteunende diensten aanbieden.

TP – FreshFolds.nl Payments B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, gevestigd aan de Oosterdoksstraat 80 in (1011 DK) Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67982779.

1.Partijen

 1. FreshFolds B.V. (FreshFolds.nl) is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met statutaire zetel aan de Ruysdaelkade 23, 1072 AH Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64473430.
 2. Deze algemene voorwaarden voor Waspartners (“Voorwaarden“) zijn van toepassing op de Service en de Betaaldiensten. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van andere partijen, zoals die van de Waspartner, wordt uitgesloten.
 3. De Voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar op https://www.FreshFolds.nl en kunnen geprint en opgeslagen worden.
 4. Voor het gebruik van het Platform door een Klant zijn tussen FreshFolds.nl en de Klant aparte algemene voorwaarden van toepassing.
 5. de Waspartner is exclusief verantwoordelijk voor de nakoming van een Overeenkomst. FreshFolds.nl is hierin geen partij.

2. Levering van de Service

 1. FreshFolds.nl levert de Service aan de Waspartner als gevolg waarvan Overeenkomsten worden gesloten. De rol van FreshFolds.nl in het tot stand komen van Overeenkomsten is die van tussenpersoon namens de Waspartner.
 2. FreshFolds.nl publiceert delen van de Waspartnerinformatie die van belang zijn voor het bestelproces op het Platform, maar controleert of anderszins beoordeelt de inhoud niet (behalve waar het Ken uw Klant- informatie betreft). FreshFolds.nl behoudt zich het recht voor Waspartnerinformatie (of delen ervan) niet te publiceren en informeert de Waspartner in zo’n geval hierover.FreshFolds.nl kan de Waspartner autoriseren om bepaalde Waspartnerinformatie op het Platform zelf te wijzigen.
 3. FreshFolds.nl publiceert in de Waspartnerportaal de voor de Waspartner relevante informatie, zoals de verwerkte Werk overeenkomsten, de verschuldigde Vergoeding, facturen en online betalingen.
 4. FreshFolds.nl kan een Waspartnerwebsite voor de Waspartner creëren en hosten als onderdeel van het Platform.
 5. FreshFolds.nl kan de Waspartnerinformatie op de Waspartnerwebsite publiceren, zonder de inhoud daarvan te controleren. FreshFolds.nl kan op de Waspartnerwebsite een link plaatsen naar het Platform om Klanten in staat te stellen Werk overeenkomsten te plaatsen.
 6. Behalve de naam en het logo van de Waspartner blijven alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de Waspartnerwebsite te allen tijde het eigendom van FreshFolds.nl.
 7. Alle Werk overeenkomsten die worden gedaan via de Waspartnerwebsite worden beschouwd als Werk overeenkomsten zoals bedoeld in deze Voorwaarden.

3. Registratie van de Waspartner

 1. de Waspartner zal zich bij FreshFolds.nl registreren door middel van het indienen van een ingevuld registratieformulier bij FreshFolds.nl. Er komt een overeenkomst voor de levering van Services tot stand wanneer FreshFolds.nl de account gegevens tot het portaal heeft verschaft en de gegevens van de werk overeenkomst heeft overgedragen.
 2. FreshFolds.nl kan een verzoek tot registratie van een Waspartner weigeren om welke reden dan ook.
 3. Na acceptatie en verwerking van een registratie kent FreshFolds.nl de Waspartner een gebruikersnaam en een wachtwoord toe waarmee toestemming voor toegang tot de Waspartnerportaal wordt gegeven.
 4. Waspartnergegevens die door FreshFolds.nl zijn verwerkt, worden beschouwd als gegevens met betrekking tot de Waspartner en worden niet beschouwd als persoonsgegevens zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4. Verplichtingen van de Waspartner

 1. de Waspartner:
  1. machtigt FreshFolds.nl om namens de Waspartner Overeenkomsten te sluiten;
  2. verstrekt de Waspartnerinformatie aan FreshFolds.nl;
  3. is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de Waspartnerinformatie, die, om twijfel weg te nemen, alle benodigde voedselinformatie zoals informatie over allergenen bevat;
  4. verstrekt op eerste verzoek van FreshFolds.nl aanvullende informatie met betrekking tot de Waspartner aan FreshFolds.nl;
  5. geeft wijzigingen in de Waspartnerinformatie veertien (14) dagen voor deze van kracht worden door aan FreshFolds.nl, zodat:
   1. FreshFolds.nl de gewijzigde Waspartnerinformatie zoals weergegeven op het Platform kan verwerken; of
   2. de Waspartner zelf bepaalde Waspartnerinformatie kan wijzigen als de Waspartner daartoe door FreshFolds.nl is geautoriseerd;
  6. geeft FreshFolds.nl toestemming om de Waspartnerinformatie te gebruiken en te verwerken, bijvoorbeeld voor marketingcampagnes, databases, partner platforms of zoekmachines, en verstrekt daartoe aan FreshFolds.nl het recht dezelfde rechten te verstrekken aan derden met betrekking tot de Waspartnerinformatie;
  7. geeft FreshFolds.nl toestemming om aanvullende diensten aan te bieden en daarvoor vergoedingen in rekening te brengen bij de Waspartner, waarbij FreshFolds.nl de Waspartner van tevoren informeert over aangeboden aanvullende diensten;
  8. informeert FreshFolds.nl onmiddellijk als enige autoriteit een onderzoek uitvoert of een overtreding bij de Waspartner of zijn werknemers constateert van een wet- of regelgeving;
  9. past de Gelijke-prijsgarantie toe. Als de Waspartner de Gelijke-prijsgarantie overtreedt, wordt het verschil tussen de prijs als vermeld op het Platform en de prijs die buiten het Platform wordt berekend:
   1. door FreshFolds.nl aan de Waspartner gefactureerd; en
   2. door FreshFolds.nl aan de Klant vergoed door middel van het verstrekken van een voucher. de Waspartner past de prijzen op het Platform aan naar die op zijn eigen website, inclusief kortingen. FreshFolds.nl kan de prijzen op het Platform ook aanpassen naar die op de Waspartnerwebsite inclusief kortingen;
  10. neemt op het Platform geen links op naar de websites van derden buiten het Platform, plaatst geen

advertenties op het Platform en gebruikt geen SEA en/of soortgelijke diensten met merken en/of handelsnamen van FreshFolds.nl zonder uitdrukkelijke toestemming van FreshFolds.nl;

 1. behandelt de werknemers en leveranciers van FreshFolds.nl met respect en fatsoen; en
 2. accepteert de verrekening door FreshFolds.nl van bedragen die zijn ontvangen van de Klanten en die aan de Waspartner verschuldigd zijn met eventuele bedragen die de Waspartner verschuldigd is aan FreshFolds.nl voor de Service en voor de Betaaldiensten, op voorwaarde dat alle bedragen de vervaldatum hebben bereikt;
 3. registreert maximaal één Waspartner op het Platform per adres;
 4. registreert maximaal één Waspartner op het Platform per fysiek gescheiden (operationele) keuken; en
 5. zorgt ervoor bereikbaar te zijn via e-mail en telefoon tijdens de openingsuren van de Waspartner.

5. Garanties en vrijwaringen van de Waspartner

 1. de Waspartner:
  1. garandeert dat het alle toepasselijke wetten en regelgeving naleeft;
 1. garandeert dat het over alle vereiste vergunningen beschikt voor de uitoefening van de Waspartner en de Overeenkomst;
 2. garandeert dat het niet in staat van faillissement verkeert, dat er geen insolventieprocedure of een reorganisatieprocedure onder gerechtelijk toezicht is, dat er geen surseance van betaling is verleend en dat er geen onderzoek of vervolging door enige autoriteit is ingesteld;
 3. garandeert dat de Waspartnerinformatie vrijelijk door FreshFolds.nl kan worden gebruikt en verwerkt zonder inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;
 4. vrijwaart FreshFolds.nl van eventuele claims van derden op basis van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, waaronder voor redelijke kosten die FreshFolds.nl in verband daarmee moet maken;
 5. garandeert dat Overeenkomsten volgens de Waspartnerinformatie (waaronder voedselinformatie) zoals weergegeven op het Platform worden nageleefd; en
 6. vrijwaart FreshFolds.nl voor claims van Klanten die verband houden met de nakoming van de Overeenkomst door de Waspartner, zijn vertegenwoordigers of werknemers.

6. Totstandkoming, levering en annulering van Overeenkomsten

 1. Een Overeenkomst komt tot stand als een Klant door middel van het plaatsen van een Werk overeenkomst via het Platform een aanbod van de Waspartner heeft geaccepteerd. de Waspartner is exclusief verantwoordelijk voor de naleving en nakoming volgens elke Overeenkomst. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de schuld aan de Waspartner uit hoofde van de Overeenkomst. Indien van toepassing is FreshFolds.nl alleen verantwoordelijk voor de Betaaldiensten.
 2. FreshFolds.nl geeft Werk overeenkomsten via het Platform zo snel mogelijk door aan de Waspartner. de Waspartner zorgt ervoor, dat het voor de ontvangst van Werk overeenkomsten goed bereikbaar is via een van de Verbindingsmethoden. FreshFolds.nl kan de beschikbare Verbindingsmethoden na voorafgaande melding naar eigen goeddunken wijzigen.
 3. Als een Werk overeenkomst niet afgehaald kan worden of niet door de Waspartner bezorgd kan worden, stelt de Waspartner de Klant binnen tien (10) minuten na ontvangst van een Werk overeenkomst op de hoogte en biedt het de Klant een redelijk alternatief voor de Werk overeenkomst aan.
 4. FreshFolds.nl is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van Werk overeenkomsten die door Klanten worden geplaatst. de Waspartner kan elke Werk overeenkomst bij de Klant controleren door telefonisch contact met de Klant op te nemen op het bij de Werk overeenkomst van de Klant vermelde telefoonnummer.
 5. de Waspartner stelt de Werk overeenkomst ter beschikking voor afhalen of bezorgen aan de Klant in overeenstemming met eventuele leveringsvoorwaarden van de Waspartner.
 6. de Waspartner kan bepalen dat in plaats van een waszak een plastic zak nodig is voor het veilig en hygiënisch vervoeren van de Werk overeenkomst. Voor het gebruik van deze plastic zak mogen geen aanvullende

kosten aan de Klant in rekening gebracht worden, tenzij toepasselijke wet- of regelgeving anders bepaalt. Plastic zakken mogen alleen gebruikt worden als dat strikt noodzakelijk is.

 1. de Waspartner gebruikt het Platform niet voor de verkoop van producten waarvan de verkoop (al dan niet via internet) als illegaal wordt beschouwd.
 2. Als een Werk overeenkomst alcoholische producten of andere producten waarop een wettelijke leeftijdslimiet van toepassing is bevat, is de Waspartner verplicht de Klant te vragen zich te identificeren bij bezorging of afhalen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet. Als de Klant zich niet voldoende kan identificeren of niet voldoet aan de minimum leeftijdsvereisten, zal de Waspartner weigeren de betrokken producten aan de Klant te leveren.
 3. Als de Waspartner de Werk overeenkomst door een derde bij de Klant laat bezorgen, is de Waspartner verantwoordelijk voor de bezorging en de kosten daarvan. de Waspartner vrijwaart FreshFolds.nl voor claims van derden in verband met de bezorging en de kosten daarvan.
 4. de Waspartner kan de Werk overeenkomst annuleren als:
  1. de Klant een Werk overeenkomst heeft geplaatst met onjuiste contact- of adresgegevens;
  2. het aanbod niet langer beschikbaar is en de Klant het door de Waspartner aangeboden alternatief voor de Werk overeenkomst niet accepteert; of
  3. er sprake is van overmacht bij de Waspartner.
 1. FreshFolds.nl kan de Werk overeenkomst annuleren als de Werk overeenkomst vals lijkt te zijn of wanneer er een vermoeden van illegale activiteiten is.
 2. Als een Werk overeenkomst op grond van artikel 29 wordt geannuleerd, stelt de Waspartner FreshFolds.nl hiervan binnen twee (2) dagen op de hoogte. Met annuleringen na deze periode wordt geen rekening gehouden.
 3. FreshFolds.nl is niet aansprakelijk (i) voor annuleringen door Klanten of voor eventuele schade die hieruit voortvloeit en (ii) voor Klanten die niet aan hun financiële verplichtingen aan de Waspartner voldoen.
 4. De Klant kan ervoor kiezen een koerier een fooi te geven via de beschikbare online betaalmethoden.
 5. Als de koerier door de Waspartner wordt ingeschakeld, zal FreshFolds.nl de Fooi naar de Waspartner overmaken. de Waspartner moet de Fooi aan de koerier betalen.
 6. de Waspartner is als enige verantwoordelijk voor eventuele fiscale (loon)gevolgen van de betaling van de Fooi aan de koerier.

7. Beoordelingen en ranking van de Waspartners

 1. FreshFolds.nl biedt Klanten de mogelijkheid de uitvoering van Overeenkomsten door de Waspartner te beoordelen en te waarderen.
 2. FreshFolds.nl kan naar eigen goeddunken beoordelingen op het Platform publiceren en ervan te verwijderen. FreshFolds.nl stemt de inhoud, publicatie of verwijdering van de beoordelingen door Klanten niet af met de Waspartner.
 3. FreshFolds.nl is niet aansprakelijk ten opzichte van de Waspartner voor de inhoud van de beoordelingen en eventuele negatieve gevolgen daarvan. De beoordelingen reflecteren niet de mening van FreshFolds.nl, maar die van de Klanten.
 4. Waspartners mogen geen beoordelingen over hun eigen Waspartner op het Platform plaatsen.
 5. FreshFolds.nl bepaalt de Ranking van de Waspartner op het Platform. Waspartners kunnen via TopRank betalen per Werk overeenkomst voor een tijdelijke hogere positie in bepaalde ranglijsten op het Platform. De impact van TopRank is verschillend per locatie en afhankelijk van andere factoren zoals afstand, populariteit en beoordelingen. FreshFolds.nl garandeert geen beschikbaarheid of aanbod van (vaste) posities in de ranglijst.

8. Looptijd en beëindiging van de Service

 1. FreshFolds.nl verleent de Service voor onbepaalde tijd vanaf de datum van acceptatie van de registratie van de Waspartner door FreshFolds.nl.
 2. De Partijen kunnen de Service schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. de Waspartner kan de Service alleen opzeggen als aan alle betalingsverplichtingen ten opzichte van FreshFolds.nl is voldaan. Als de Waspartner een kennisgeving van opzegging indient, bepaalt FreshFolds.nl de datum waarna Werk overeenkomsten bij de Waspartner niet langer worden geaccepteerd. de Waspartner komt de Overeenkomsten na totdat aan alle betalingsverplichtingen van de Waspartner ten opzichte van FreshFolds.nl is voldaan.
 3. FreshFolds.nl controleert de Sanctielijsten op alle Waspartners en hun eigenaren en voert een due- diligenceonderzoek uit. Als een Waspartner en/of zijn eigenaar voorkomt op een van deze lijsten of FreshFolds.nl op basis van het due-diligenceonderzoek van de klant tot de conclusie komt dat de diensten niet kunnen worden verleend, bevriest FreshFolds.nl direct alle betalingen en Services aan de Waspartner.
 4. FreshFolds.nl kan de Service opschorten en betalingen aan de Waspartners bevriezen als de Waspartner een bepaling in deze Voorwaarden schendt, in strijd met de goede naam en reputatie van het Platform en/of FreshFolds.nl handelt, het due-diligenceonderzoek van de klant niet kan worden afgerond of leidt tot de conclusie dat de Waspartner of zijn eigenaren voorkomen op een of meer Sanctielijsten.
 5. FreshFolds.nl kan de Service onmiddellijk beëindigen als de Waspartner:
  1. de bepalingen van de Voorwaarden schendt;
  2. onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt bij de registratie of nalaat deze informatie adequaat te updaten;
  3. (herhaaldelijk) negatieve beoordelingen van Klanten krijgt; of
  4. (herhaaldelijk) beoordeling van het eigen Waspartner op het Platform plaatst.

  9. Concurrentie- en relatiebeding

    1. Waspartner is zich ervan bewust dat Waspartner een bovengemiddelde kennis van en informatie over de diensten, de producten, de systemen, de relaties, waaronder de leveranciers, de vertegenwoordigingen, de (potentiële) klanten, de interne organisatie en het beleid van FreshFolds.nl zal vergaren.
    2. Zo zal Waspartner inzage krijgen in klantoverzichten met bijbehorende contactgegevens, specifieke target-, omzet- en budgetinformatie, tarieven en informatie over strategische plannen van FreshFolds.nl.
    3. Waspartner realiseert zich dat deze kennis en informatie essentieel zijn voor de succesvolle bedrijfsvoering van FreshFolds.nl en onderkent derhalve het belang van deze kennis en informatie voor FreshFolds.nl. Teneinde het bedrijfsdebiet van FreshFolds.nl te beschermen is met Waspartner gesproken over de noodzaak voor FreshFolds.nl om een concurrentie- en relatiebeding overeen te komen. Aangezien FreshFolds.nl zich realiseert dat een dergelijk beding – zeker na beëindiging van de opdracht met FreshFolds.nl – een beperkende werking kan hebben voor wat betreft de vrijheid van Waspartner, heeft FreshFolds.nl in dat kader met Waspartner gesproken over de eventuele gevolgen daarvan, met als resultaat dat Waspartner zich deze gevolgen goed realiseert. Waspartner is van mening dat de duur van het concurrentie- en relatiebeding, zoals hieronder genoemd, gezien de zwaarwegende belangen van FreshFolds.nl, redelijk zijn en in verhouding staan tot het te beschermen belang van FreshFolds.nl. Waspartner heeft voldoende bedenktijd gehad en heeft daarmee weloverwogen besloten in te stemmen met het onderstaande concurrentie- en relatiebeding.
    4. Concurrentiebeding. Het is Waspartner verboden om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FreshFolds.nl tijdens de opdracht en gedurende een periode van één jaar na de beëindiging van de overeenkomst van opdracht, tegen vergoeding of om niet, direct of indirect, in dienst of op basis van (enige vorm van) zelfstandigheid, in enige vorm werkzaamheden of activiteiten te verrichten voor of betrokken te zijn bij een bedrijf, gelijksoortig of verwant aan, dan wel op enigerlei wijze concurrerend met het bedrijf van FreshFolds.nl, waarbij gedacht moet worden aan bedrijven in de wasserette/stomerij branche.
    5. Relatiebeding. Aangezien FreshFolds.nl een zwaarwichtig bedrijfsbelang heeft bij de bescherming van haar klantenkring, welk belang door Waspartner wordt erkend, komen partijen het volgende relatiebeding overeen:
    6. Zowel tijdens de overeenkomst van opdracht als gedurende een periode van één jaar na de beëindiging van de overeenkomst van opdracht is het Waspartner verboden om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FreshFolds.nl:(zakelijke) contacten te onderhouden met een relatie of klant van FreshFolds.nl; diensten aan te bieden aan of werkzaam te zijn voor een relatie of klant van FreshFolds.nl, dan wel – direct of indirect betrokken te zijn bij een onderneming, die aan klanten of relaties van FreshFolds.nl zaken levert of diensten verleent; op enigerlei wijze te bevorderen, direct of indirect, dat een relatie of klant van FreshFolds.nl naar een met FreshFolds.nl concurrerend bedrijf overgaat. Onder relatie of klant van FreshFolds.nl wordt in deze bepaling in ieder geval verstaan: iedere (potentiële) klanten met wie FreshFolds.nl in de twee jaar voorafgaande aan het moment, waarop de overeenkomst van opdracht tussen FreshFolds.nl en Waspartner tot een einde komt, zakelijke contacten heeft onderhouden, in de ruimste zin des woords.
    7. Uitgezonderd van dit relatiebeding zijn relaties en (potentiële) klanten met wie Waspartner voorafgaand aan de opdracht bij FreshFolds.nl zakelijke contacten heeft onderhouden, in de ruimste zin des woords.
    8. Waspartner dient zich in het algemeen te onthouden van iedere activiteit die de relatie tussen FreshFolds.nl of een daarmee gelieerde onderneming en hun cliënten/FreshFolds.nls/relaties in negatieve zin zou kunnen beïnvloeden.

10. Wervingsverbod

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FreshFolds.nl – aan welke toestemming FreshFolds.nl voorwaarden kan verbinden – is het Waspartner zowel gedurende de overeenkomst van opdracht als gedurende een periode van één jaar na beëindiging daarvan verboden, direct dan wel indirect personen in dienst te (doen) nemen, overeenkomst aan te (doen) bieden c.q. te (doen) bemiddelen, te benaderen met het oog op het doen eindigen van de overeenkomst met FreshFolds.nl dan wel anderszins overeenkomsten te sluiten met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden met personen, die gedurende de opdracht van Waspartner voor FreshFolds.nl of daarmee gelieerde onderneming(en) werkzaam zijn.

11. Boetebeding

 1. Bij niet nakoming van de in deze overeenkomst van opdracht opgenomen gebods- en verbodsbepalingen (zie onder meer concurrentie- en relatiebeding en wevingsverbod) zal Waspartner, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 7:650 lid 3, 4 en 5 BW, aan FreshFolds.nl zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een direct opeisbare boete verbeuren ten bedrage van € 10.000,00, vermeerderd met een boete van € 1.000,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, een en ander onverminderd het recht van FreshFolds.nl om – in plaats van de boetes – volledige schadevergoeding te vorderen.

12. Aansprakelijkheid van FreshFolds.nl

 1. Iedere aansprakelijkheid van FreshFolds.nl ten opzichte van de Waspartner is uitgesloten in zoverre de wet dat toelaat. De totale aansprakelijkheid van FreshFolds.nl ten opzichte van de Waspartner is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door FreshFolds.nl gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering op basis van zo’n verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van FreshFolds.nl beperkt tot EUR 10.000,- (tienduizend euro), of in Zwitserland het equivalent hiervan in CHF.

13. Klachtenprocedure

 1. de Waspartner is exclusief verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van Klanten over de nakoming van Overeenkomsten.

14. Privacy van Klanten

 1. In verband met de Overeenkomsten worden persoonsgegevens van klanten doorgegeven aan Waspartners.
 2. Elke partij is een aparte verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die voor haar eigen doeleinden en met eigen middelen en/of namens haar worden verwerkt. Dit betekent dat beide partijen onafhankelijk van elkaar verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan zij (deels) de doeleinden en middelen in het kader van deze Voorwaarden bepalen.
 3. de Waspartner is bekend met het privacybeleid van FreshFolds.nl en handelt in overeenstemming hiermee en met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. De huidige versie van de privacyverklaring staat op het Platform.
 4. de Waspartner verstrekt geen persoonsgegevens van Klanten aan derden en communiceert niet met Klanten anders dan voor de uitvoering van Overeenkomsten.
 5. de Waspartner informeert FreshFolds.nl onmiddellijk (en zonder onnodig uitstel) schriftelijk over een eventueel datalek persoonsgegevens waarvan het zich bewust wordt met betrekking tot persoonsgegevens van Klanten en houdt FreshFolds.nl op de hoogte met betrekking tot zo’n datalek.
 6. Niets in deze Voorwaarden of de hierin voorgenomen regelingen is bedoeld om een van beide partijen te beschouwen als i) de verwerker van de andere partij; of ii) gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met elkaar, met betrekking tot persoonsgegevens die door de ene partij worden gedeeld met de andere.

15. Overige bepalingen

 1. FreshFolds.nl kan deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen en publiceert de gewijzigde algemene voorwaarden op het Platform.
 2. Als de Waspartner de Betaaldiensten gebruikt, gelden de Algemene Voorwaarden voor de Betaaldiensten naast deze Voorwaarden. In dat geval worden de Algemene Voorwaarden voor de Betaaldiensten beschouwd als een integraal deel van deze Voorwaarden.
 3. Als de Waspartner de bezorgservice van FreshFolds.nl gebruikt, gelden de Algemene Voorwaarden voor de Bezorgservice naast deze Voorwaarden. In dat geval worden de Algemene Voorwaarden voor de Bezorgservice beschouwd als een integraal deel van deze Voorwaarden en eventuele verwijzingen in deze Voorwaarden naar de bezorging door de Waspartner zijn niet van toepassing.
 4. Op de rechtsverhouding tussen FreshFolds.nl en de Waspartner is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op die rechtsverhouding zullen uitsluitend door de rechtbank in Amsterdam worden beslecht.
 5. de Waspartner kan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Service en de Betaaldiensten niet verpanden of overdragen aan FreshFolds.nl tenzij FreshFolds.nl vooraf schriftelijk instemt met zo’n overdracht. FreshFolds.nl kan zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Service en de Betaaldiensten aan derden verpanden of overdragen.
 6. de Waspartner behandelt alle informatie met betrekking tot de Service, de Betaaldiensten en alle informatie met betrekking tot de commerciële voorwaarden daarvan als vertrouwelijk.
 7. Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet- afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling of het relevante deel daarvan geen invloed hebben op de geldigheid, bindende werking en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Voorwaarden.
 8. Deze Voorwaarden zijn in verschillende talen geschreven en alle versies hebben dezelfde geldigheid. Als er sprake is van enig conflict of inconsistentie tussen de versies, is de Engelse versie de geldende en leidende versie.